Planeringen av nya bostäder i kvarteret Kantorn inleds av Uppsala kommun och Rikshem

I översiktsplanen för Uppsala från år 2010 beskrivs en efterfrågan på bostäder i Uppsala som främst ska mötas genom förtätningar och kompletteringar längs vissa stråk inom stadsväven. Kvarteren längs Gamla Uppsalagatan och Tycho Hedéns väg utpekas som lämpliga för förtätning.

I linje med detta har Uppsala kommun och Rikshem i maj 2012 kommit överens om ett intentionsavtal för att under en 4-årsperiod bygga 1 370 nya bostäder och studentbostäder i Uppsala.

Kvarteret Kantorns förutsättningar för förtätning är i huvudsak goda; infrastrukturen är god, det finns lågt utnyttjade ytor och dagens situation rymmer en del problem - t ex en avvisande utsida, lågt utnyttjade utemiljöer, socialt avgränsat till studenter m m - som kan förbättras vid tillkommande bebyggelse.

Den 16 november beslutade Uppsala kommun att ta fram en ny detaljplan för Kvarteret Kantorn, Kvarngärdet 4:1-4, vilket innebär att kommunen börjar utreda förutsättningarna för en kompletterande bebyggelse i kvarteret med utgångspunkt från ett förslag från Rikshem.

Förslaget går i korthet ut på att kvarteret Kantorn kompletteras med ny bostadsbebyggels i 1-6 våningsplan.

Centralt för förslaget är att förbättra kvarteret Kantorns anslutningar till sin omgivning. Stråk inom och kring området förtydligas bl.a. genom att infarten från Gamla Uppsalagatan flyttas, entréer görs genomgående i strategiska lägen, en ny tvärkoppling genom kvarterat skapas, områdets entréer bearbetas m m.

I syfte att förbättra servicen i området ges den nya bebyggelsen längs Gamla Uppsalagatan förutsättningar för att kunna etablera butiker och restauranger i markplan. I planförslaget föreslås även nya skolor och förskolor i parkstråket mellan Gamla Uppsalagatan och Kapellgärdesparken samt en upprustning av parkområdet i planområdets södra del.

För att skapa tydliga gårds- och gaturum, bättre skala och variation inne i kvarteren, förtätas gårdarna med studentbostadshus i 3-6 våningar som ordnas för att ge tydliga stråk som omges av en rik variation av väl utnyttjade uterum.

Parkeringsbehov tillgodoses i första hand genom parkeringsplatserna mot Tycho Hedéns väg och kantstensparkering och i andra hand med underjordiskt garage.

Planprocessen som beräknas ta ca 2 år ger utrymme för synpunkter och en dialog som Rikshem och Studentstaden välkomnar i förhoppningen att förbättra bostadssituationen i Uppsala

Planärendet kan följas på Uppsala kommuns hemsida. Diarienummer är 2012/20223-1. Där finns även en detaljerad beskrivning av planprocessen.

Kvarteret Kantorn med omgivning. Svart redovisar befintliga hus, grå föreslagna nya hus